by

Bulimia

Co to jest bulimia, jakie są jej przyczyny, jak wygląda leczenie? Bulimia to choroba umysłu i dusza, która dodatkowo niszczy cały organizm i rozregulowuje jego pracę. O idealnej figurze marzy cała masa nastolatek, ale nie tylko! Wiele kobiet nie żyje w zgodzie ze swoim ciałem i do dziś nie pogodziło się ze swoim wyglądem. Wtedy

by

Rola i zadania terapeuty

Rola i zadania terapeuty stanowią ważne determinanty leczniczego działania grupy psychoterapeutycznej. Sposób zachowania, komunikowania się i reagowania terapeuty ocenia się najczęściej według następujących kryteriów: 1/ społecznej roli, 2/ metod wywierania wpływu, uczenia i przekazywania choremu określonego systemu wartości, 3/ stopnia dyrektywności, czyli aktywnego kontrolowania i strukturalizacji posiedzeń grupowych, oraz sposobu komunikowania się z uczestnikami, 4/

by

Pojęcie i Istota psychoterapii

Proponowane dotychczas definicje psychoterapii, stanowiącej swoistą postać interakcji i komunikacji międzyludzkiej, budzą zasadnicze wątpliwości z powodu niejasności i nieostrości tego pojęcia. Stojaki rowerowe. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż na obecnym etapie rozwoju wiedzy psychoterapia nie stanowi jeszcze samodzielnej dyscypliny naukowej – chociaż niektórzy autorzy przypisują jej status metody naukowej /35, 67/ – posiadającej obowiązujący

by

Dynamika małych grup a grupy terapeutyczne

Pracom Lewina, Moreno, Newcomba, Sherifów i wielu innych badaczy zawdzięczamy szybki rozwój nauki o małych grupach /81. 82/. Mianem małej grupy określamy taką grupę społeczną, w której istnieje bezpośredni kontakt „twarzą w twarz” między wszystkimi członkami. W piśmiennictwie wymienia się następujące podstawowe właściwości małej grupy: 1/ cele funkcjonowania /np.- aktywność zadaniowa, rozwiązywanie problemów społeczno-emocjonalnych, zaspokajanie

by

Rodzaje psychoterapii grupowej

Ogólne klasyfikacje psychoterapii opierają się na licznych, różnorodnych i nie zawsze adekwatnych kryteriach /Corsini, Petersen, Lakin, Hock/. W praktyce klinicznej powszechnie stosowany jest podział psychoterapii grupowej na następujące rodzaje?

by

Cele psychoterapii

Psychoterapia grupowa i/lub indywidualna jest podstawową metodą leczenia w nerwicach i zaburzeniach osobowości oraz może być metodą z wyboru w uzależnieniach lekowych, chorobie alkoholowej, niektórych zaburzeniach seksualnych i w chorobach psychosomatycznych. Domy szeregowe Warszawa Białołęka. Natomiast w chorobach somatycznych i w psychozach, psychoterapia grupowa odgrywa rolę pomocniczej metody terapii – zwykle stanowiącej składową leczenia skojarzonego

by

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA W SCHIZOFRENII

Historia medycyny oraz wyniki badań prowadzonych na polu antropologii porównawczej i psychiatrii transkulturowej wskazują, że grupowe oddziaływania psychoterapeutyczne było i jest świadomie wykorzystywane w różnych kręgach kulturowych, np. plemiennych, etnicznych, religijnych /Caudill, Hes, Kiey, Kin- zie, Leighton, Lin, McDermott, Murphy, Tseng/. Wysoka skuteczność stosowanych głównie metod sugestywnych, odwołujących się do sfery emocjonalnej chorych, była rezultatem

by

Pochodne dwufenylobutyloaminy

Pochodne dwufenylobutyloaminy mają aktywizujący kierunek działania, podobnie jak butyrofenony wywołują objawy pozapiramidowe i są do nich zbliżone pod względem bezpieczeństwa stosowania. Pochodne indolowe należą do słabiej działających neuroleptyków, raczej o kierunku aktywizującym, o dość dużym marginesie bezpieczeństwa. Istotnym elementem budowy chemicznej dla neuroleptycznego działania jest wchodzący w skład cząsteczki łańcuch propyloaminowy. W neuroleptykach fenotiazynowych zamiana

by

Optymalne warunki osiągnięcia celów psychoterapii

Spośród licznych czynników wpływających na przebieg, realizację zadań terapeutycznych i efektywność psychoterapii /por. niżej/, można wyodrębnić takie, które stwarzają optymalne warunki osiągnięcia zamierzonych celów psychoterapeutycznych w procesie leczenia schizofrenii. Pierwszym warunkiem jest stałe dążenie do realizowania zasad społeczności leczniczej przez zespół terapeutyczny i pacjentów.

by

Choroba afektywna dwubiegunowa

W chorobie afektywnej dwubiegunowej stosunkowo częstym zjawiskiem jest zmiana fazy depresyjnej w maniakalną. Studio nagrań. Występuje ono częściej przy stosowaniu TLPD o silnym komponencie działania noradrenergicznego oraz cholinolitycznego i dotyczy głównie chorych z naprzemiennym typem przebiegu choroby. Obserwowano również chorych z kilkoma fazami depresyjnymi w wywiadzie, u których pierwsza faza maniakalna wystąpiła w czasie stosowania