by

Rodzaje psychoterapii grupowej

Ogólne klasyfikacje psychoterapii opierają się na licznych, różnorodnych i nie zawsze adekwatnych kryteriach /Corsini, Petersen, Lakin, Hock/. W praktyce klinicznej powszechnie stosowany jest podział psychoterapii grupowej na następujące rodzaje?

Parkiet Hajnówka
http://vipparkiet.pl
Dobierzemy dla Ciebie podłogę idealną dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon sprzedaży w Warszawie.

– homogenna i heterogenna
– otwarta i zamknięta
– krótkoterminowa i długoterminowa
– oddziałowa i ambulatoryjna

Sprawą kontrowersyjną pozostaje model najbardziej efektywnego rodzaju psychoterapii grupowej w schizofrenii, choć biorąc pod uwagę jej podstawowe cele /por. rozdz. 2.2./, wydaje się, że za optymalne należy uznać grupy heterogenne, zamknięte, długoterminowe i ambulatoryjne, jak również oddziałowe dzienne. Walorem grupy heterogennej pod względem płci, wieku, wykształcenia, zawodu jest fakt, iż stanowi ona model mikrokomórki społecznej,’ w której w sposób zbliżony odzwierciedlają się struktura, relacje i problemy występujące w nieterapeutycznych grupach społecznych /69/, a więc w warunkach naturalnych. Stąd terapia w tych grupach jest głębsza, sprzyja modyfikacji zachowań, uzyskiwaniu nowej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów, szczególnie w zakresie relacji interpersonalnych /70/. W grupie zamkniętej łatwiej jest wypracować wspólne cele i normy, wytworzyć głębsze związki emocjonalne i spójność grupową. Udział w grupie ambulatoryjnej /zwykle 15-30 posiedzeń dwugodzinnych, 1-2 razy tygodniowo/ wymaga silniejszej motywacji, aktywnej mobilizacji, stwarza możliwość kontynuowania interakcji po zakończeniu sesji.

Najczęściej zagadnienia dotyczące liczebności i składu grup, liczby terapeutów, rodzaju psychoterapii, częstotliwości i czasu trwania posiedzeń, okresu trwania terapii, stosowanych metod i technik, czy też zachowania się terapeuty, są różnie rozwiązywane w zależności od poglądów terapeuty, przyjętych celów psychoterapii, problemów pacjentów oraz struktury leczniczo-organizacyjnej instytucji psychiatrycznej, w ramach której prowadzona jest psychoterapia grupowa.

Jednym z kryteriów podziału psychoterapii grupowej są założenia teoretyczne, nie miejsce tu jednak na chociażby skrótowe omówienie licznych koncepcji teoretycznych i wynikających z nich kierunków psychoterapii, tym bardziej, że szerokie opracowanie tych zagadnień zawierają prace opublikowane w języku polskim. W oparciu o założenia teoretyczne można psychoterapie grupową w schizofrenii podzielić umownie na następujące rodzaje:

– psychoterapia psychoanalityczna
– psychoterapia neopsychoanalityczna
– psychoterapia transakcyjna
– psychoterapia antropologiczna
– terapia Gestalt
– psychoterapia humanistyczna
– psychoterapia oparta na teorii uczenia się
– psychoterapia systemowa
– psychoterapia oparta na teorii metakomunikacji
– psychoterapia eklektyczna

Podobne artykuły