by

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z LECZENIEM DEPRESJI

Wybór metody leczenia depresji jest decyzją odpowiedzialną i może często nastręczać trudności. Błąd w wyborze leku lub metody leczniczej często wiąże się z nieskutecznością postępowania leczniczego, często powoduje wystąpienie niekorzystnych zmian w obrazie klinicznym depresji, a u części chorych łączy się ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa. Przed rozpoczęciem leczenia depresji muszą być rozstrzygnięte dwa podstawowe zagadnienia:

– gdzie należy leczyć chorego

– jaką metodę leczniczą należy stosować.

Przy wyborze miejsca leczenia chorego depresyjnego należy uwzględnić zarówno jego stan kliniczny /typ depresji, ryzyko samobójstwa/, stopień ryzyka farmakoterapii w związku z zamierzonym wyborem leku /m.in. z punktu widzenia aktualnego stanu somatycznego/, jak i warunki środowiskowe /opieka rodziny, możliwość utrzymywania częstego kontaktu z lekarzem/. Głównym czynnikiem, który powinien ostatecznie rozstrzygać o wyborze miejsca leczenia jest bezpieczeństwo chorego rozpatrywane pod kątem ryzyka samobójstwa i ryzyka farmakoterapii. Zdarza się, że ryzyko to okazuje się znacznie większe u osób z „płytką” depresją, lecz znajdujących się w niekorzystnych warunkach środowiskowych, niż u osób ze znacznie nasilonym stanem depresyjnym, ale znajdujących się w optymalnych warunkach środowiskowych /m.in. troskliwa, współpracująca z lekarzem rodzina/« Ha szczególne podkreślenie zasługuje konieczność włączenia w proces leczenia i współodpowiedzialności za losy chorego i je go rodziny, zwłaszcza gdy leczenie prowadzone jest w warunkach ambulatoryjnych. Brak takiej współpracy naraża zarówno chorego, jak i lekarza na ryzyko.

Podobne artykuły